De SDGs, wat zijn dat nu precies?

SDGs is de afkorting van Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in het Nederlands. Deze doelstellingen werden door de Verenigde Naties opgesteld in 2015 en vanaf 2016 in uitvoering gebracht om van de wereld een mooiere plek te maken. Deze 17 doelstellingen (onderverdeeld in 169 concrete targets) vormen het kader om tegen 2030 armoede de wereld uit te helpen, de planeet te beschermen, en vrede en sociaal welzijn te bevorderen. Het zijn universele doelstellingen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Ze vertolken de drie facetten van duurzame ontwikkeling: een economische, een sociale en een ecologische dimensie.

Via haar projecten engageert Damiaanactie zich ertoe om op lange termijn toegang tot gezondheidszorg te bieden aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. In nauwe samenwerking met de internationale gemeenschap, draagt onze organisatie bij aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs) ten gunste van elk individu wereldwijd.

Geen armoede

We willen patiënten niet enkel genezen, maar ook sociaal-economische hulp bieden waar nodig.

In de praktijk: Lepra en tuberculose treffen voornamelijk mensen die in armoede leven. Al onze zorgverlening, diensten en initiatieven zijn gratis voor patiënten en hun familie. Zo voorkomen we dat ze in een negatieve spiraal terechtkomen als gevolg van een ziekte, die hen ervan weerhoudt te werken en dus in het levensonderhoud van hun gezin te voorzien.

1 no poverty

Geen honger

We delen voedselpakketten uit aan families in nood, alsook werktuigen om land te bewerken.

In Burundi heeft Damiaanactie de handen in elkaar geslagen met een lokale ngo en verenigingen van leprapatiënten om concrete projecten op poten te zetten, zoals het fokken van geiten. In India verdeelden we tijdens de COVID-19-crisis voedselpakketten onder de patiënten. Voedselhulp aan tuberculosepatiënten en hun gezin maakt overigens deel uit van praktisch al onze programma’s.

2 zero hunger

Gezondheid en welzijn

Dankzij de opsporing en behandeling van infectieziektes zoals lepra en tuberculose in 14 landen wereldwijd, werken we actief mee aan de derde doelstelling van de Verenigde Naties.

Dankzij de opsporing en behandeling van infectieziektes zoals lepra en tuberculose in 14 landen wereldwijd, werken we actief mee aan de derde doelstelling van de Verenigde Naties. In de praktijk: Een einde stellen aan tuberculose en tropische ziektes zoals lepra en leishmaniasis… Dat is onze bestaansreden! In 2021 hielpen we bij 283.247 patiënten lepra, tuberculose of leishmaniasis vaststellen. 38.282 van hen kregen onze steun in de 14 landen waar we actief zijn.

DFIT center in Dehri-on-Sone

Kwaliteitsonderwijs

Via de financiering van studiebeurzen en schoolmateriaal helpen we kinderen met lepra of tuberculose om opnieuw naar school te gaan.

We helpen kinderen om opnieuw naar school te gaan, zoals Kamana (Nepal). Onder onze begeleiding konden voormalige leprapatiënten zelf worden opgeleid tot zorgkundige, zoals Abubakar (Nigeria).

Verscheidene artsen van Damiaanactie zetten hun doctoraatsprogramma verder, wat een grote meerwaarde inhoudt voor de patiënten. We leveren ook inspanningen om de lokale competenties te versterken door de mensen ter plaatse permanente opleidingen te bieden.

4 quality education

Gendergelijkheid

In 2020 kreeg het voltallige personeel op de hoofdzetel van Damiaanactie een basisopleiding rond gendergelijkheid. . We werken ook aan een concreet actieplan per departement.

In verschillende landen belemmeren de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en socio-economische en culturele factoren nog steeds de toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen. De bevordering van gendergelijkheid kan bepaalde risicofactoren verzachten en ertoe bijdragen dat we infectieziektes de wereld uit helpen.

In onze programma’s is de dimensie ‘gender’ systematisch aanwezig. We pleiten voor inclusie met betrekking tot gendergelijkheid in al onze programmalanden. In Kinshasa organiseerden we een workshop rond het thema ‘gender’.

5 gender equality

Schoon water en sanitair

We renoveren woningen en sanitaire installaties in de gemeenschappen waar we actief zijn, zodat de mensen er in een gezonde omgeving kunnen leven.

We hebben in diverse projecten geïnvesteerd, zoals de bouw van nieuwe sanitaire blokken in een dorp voor leprapatiënten in de Democratische Republiek Congo.

6 clean water and sanitation

Betaalbare en duurzame energie

We plaatsen zonnepanelen op de daken van onze gezondheidscentra om zo de CO2-uitstoot te reduceren.

We hebben zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van onze gezondheidscentra en onze kantoren in onder meer de Democratische Republiek Congo, de Comoren en Nigeria.

Eerlijk werk en economische groei

We zorgen voor de re-integratie van patiënten in hun gemeenschap door hen de nodige middelen aan te reiken om (weer) op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.

We gaven William (Guatemala), Bano (India), Wasiu (Nigeria) en tientallen andere ex-patiënten de middelen om een beroepsactiviteit te starten en zich opnieuw op de arbeidsmarkt te begeven na herstel van hun ziekte.

8 decent work and economic growth

Industrie, innovatie en infrastructuur

Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, willen we nieuwe innovatieve tools en procedures voor de bestrijding van infectieziektes vinden.

In 2021 hebben we 26 operationele onderzoeksprojecten uitgevoerd en 15 wetenschappelijke papers gepubliceerd. We hebben ook financiële steun verleend aan meerdere onderzoeksprojecten, onder meer voor een vaccin tegen lepra.

20180425 - ACTION DAMIEN COMORES , Anjouan.  Prelevement sur patients de la lepre pour études. Hadidja Allaoui, 18 ans , lepre MB , depistée le 25/04/18
PHOTO: JOHANNA DE TESSIERES / COLLECTIF HUMA

Ongelijkheid verminderen

We strijden voor gelijke rechten voor iedereen via onze info- en sensibiliseringscampagnes.

In de praktijk: We strijden elke dag want we willen dat niemand uit de boot valt (‘leaving no one behind’) en dat de universele toegang tot kwaliteitszorg verbetert. Daar hebben we in 2021 meer dan ooit naar gestreefd. In de context van de COVID-19-crisis trok ons zorgpersoneel naar de betrokkenen toe en organiseerden ze zich om gepaste medische zorg te verstrekken aan mensen in een precaire toestand, die niet meer zelf naar hun gezondheidscentrum konden gaan.

10 reduced inequalities

Klimaatactie

We beperken ons papierverbruik, we compenseren de ecologische voetafdruk van onze vliegreizen, en we beheren ons medisch afval op een duurzame manier.

We blijven ons papierverbruik en gebruik van fossiele energie beperken, de ecologische voetafdruk van onze vliegreizen compenseren en ons medisch afval op een duurzame manier beheren. Daarnaast breiden we het gebruik van zonne-energie uit door de installatie van zonnepanelen.

13 climate action

Partnerschappen om de doelstellingen te realiseren

We sluiten duurzame partnerschappen met de lokale gezondheidsinstanties, de autoriteiten en de ngo’s die in het betreffende land actief zijn.

We hebben de communicatie en uitwisseling (van kennis en materiaal) met onze nationale, regionale en internationale partners, regeringen, universiteiten, NGO’s, de burgermaatschappij en patiëntenverenigingen versterkt. Dit op het gebied van onderzoek, de verwezenlijking van nationale doelstellingen inzake volksgezondheid of de implementatie van gemeenschappelijke, strategische kaders voor de niet-gouvernementele samenwerking overal waar we actief zijn.

20180422 - ACTION DAMIEN COMORES ; Moheli. Hopital de Fomboni.  Pavillon AD. PHOTO: JOHANNA DE TESSIERES / COLLECTIF HUMA